Kết quả kiểm tra khóa học Giám sát thi công K.43

Đăng ký

DANH SÁCH HỌC VIÊN HOÀN THÀNH KHÓA HỌC
BDNV GIÁM SÁT THI CÔNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH K.43

STT HỌ VÀ TÊN NGÀY SINH NƠI SINH ĐIỂM
TB
XẾP LOẠI
I CHUYÊN NGÀNH CÔNG TRÌNH DÂN DỤNG – CN – HTKT    
1 Nguyễn Đỗ Duy Anh 28/01/1985 TP.HCM 7.3 Khá
2 Nguyễn Quốc Cường 22/04/1992 Bình Định 7.5 Khá
3 Thạch Thanh Đà 30/01/1980 Trà Vinh 7.3 Khá
4 Trần Tiến Đạt 22/06/1990 Đồng Nai 7.3 Khá
5 Nguyễn Hữu Tạo 12/23/1959 Tiền Giang 7.5 Khá
6 Vũ Thành Điệp 15/06/1987 Khánh Hòa 7.3 Khá
7 Phùng Đức Hải 18/08/1988 Nam Định 7.5 Khá
8 Nguyễn Đinh Khoa 06/10/1984 TP.HCM 7.3 Khá
9 Lê Đình Long 06/07/1991 Bắc Ninh 7.3 Khá
10 Nguyễn Duy Nhân 13/02/1990 Sông Bé 7.5 Khá
11 Nguyễn Thanh Quân 14/03/1992 Quảng Nam 7.3 Khá
12 Nguyễn Duy Sang 29/12/1984 Bến Tre 7.3 Khá
13 Trần Minh Tài 03/02/1985 Ninh Bình 7.3 Khá
14 Nguyễn Hữu Tạo 23/12/1959 Tiền Giang 7.8 Khá
15 Lưu Nhật Tuấn 04/11/1991 Quảng Bình 7.3 Khá
16 Nguyễn Xuân Thiên 17/11/1986 TP.HCM 7.3 Khá

Download Tài Liệu Khóa học dl