Khóa học Khung phân tích và Lập kế hoạch kinh doanh

Đăng ký

Khóa học Khung phân tích và Lập kế hoạch kinh doanh

Ban giảng viên:

  1. Nguyễn Tấn Bình tanbinh@vhu.edu.vn
  2. Huỳnh Thanh Điền thanhdien82@yahoo.com

Đối tượng học viên:

Học viên là các nhà quản trị cấp cao công tác tại các đơn vị sản xuất kinh doanh và giáo dục.

Thời lượng lên lớp: 4 buổi

Địa điểm học tại: 275 Nguyễn Trãi, P. Nguyễn Cư Trinh, Q.1, TP.HCM

Sự cần thiết của khóa học:

Để triển khai chiến lược kinh doanh nhằm đạt được tầm nhìn trong dài hạn theo sứ mệnh và giá trị cốt lõi đã xác định, cần được cụ thể hóa những chương trình, dự án và kế hoạch hành động cho từng thời kỳ trung, ngắn hạn. Tuy nhiên, thực tế tại nhiều doanh nghiệp các nhà lãnh đạo các cấp còn lúng túng trong việc xây dựng, trình bày và thực hiện kế hoạch. Hạn chế này đe dọa đến việc hiện thực hóa tầm nhìn chiến lược của doanh nghiệp trong tương lai.

Mục tiêu khóa học:

Mục tiêu của khóa học nhằm cung cấp cho các nhà lãnh đạo doanh nghiệp kiến thức và kỹ năng lập và trình bày kế hoạch kinh doanh. Qua đó có thể thiết kế và/hoặc điều chỉnh công tác xây dựng và trình bày kế hoạch của doanh nghiệp mình. Mục tiêu cụ thể như sau:

–         Nắm được khung phân tích xây dựng và trình bày kế hoạch kinh doanh. Qua đó giúp người học thiết kế và/hoặc điều chỉnh hệ thống quản lý, cũng như thực hiện các công tác lập và trình bày kế hoạch kinh doanh của đơn vị.

–         Xây dựng được các thông số giả định phục vụ cho thiết lập các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh ở góc độ định tính và định lượng.

–         Xây dựng các kịch bản kinh doanh khác nhau ứng với các kịch bản thay đổi các giả định từ môi trường kinh doanh và yếu tố nội tại của doanh nghiệp (phân tích rủi ro kinh doanh).

Phương pháp học tập

Trong từng buổi học, các giảng viên sẽ đặt vấn đề và thảo luận với các học viên nhằm khái quát khung phân tích xây dựng và trình bày kế hoạch kinh doanh.

Học viên sẽ được thực hành xây dựng kế hoạch kinh doanh trên cơ sở các thông số được giả định sẵn, qua đó giúp học viện hiểu sâu hơn và rút ra bài học ứng dụng cho đơn vị mình.

Các nhóm học viên có nhu cầu giúp đỡ thêm hay muốn thảo luận mở rộng và nâng cao kiến thức có thể liên hệ các giảng viên qua e-mail.

Tài liệu chính:

Học viên được phát tài liệu, bài tập, tình huống nghiên cứu.

 

  1. Khung phân tích lập kế hoạch kinh doanhMục tiêu: Cung cấp khung phân tích lập kế hoạch kinh doanh từ các khía cạnh phân tích, đến thiết lập thông số, xây dựng chỉ tiêu, giải pháp, tổ chức thực hiện kế hoạch.

–         Dự báo môi trường kinh doanh

–         Phân tích yếu tố nội tại

–         Thiết lập các thông số giả định

–         Các chỉ tiêu kế hoạch định tính

–         Các chỉ tiêu kế hoạch định lượng

–         Rủi ro và kịch bản đối phó rủi ro

–         Giải pháp thực hiện kế hoạch

–         Tổ chức thực hiện kế hoạch

Số buổi: 0,5

  1. Phương pháp thiết lập các thông số giả định xây dựng kế hoạch kinh doanhMục tiêu: Xác định các thông số giả định được rút ra từ các phân tích môi trường bên ngoài và nội tại doanh nghiệp.

–         Thiết lập các thông số môi trường kinh doanh:

+        Thông số thể chế kinh tế

+        Thông số kinh tế vĩ mô

+        Thông số kinh tế ngành

+        Thông số chính sách tiền tệ, tỷ giá

+        Thông số chính sách tài khóa: thuế các loại, phí, lệ phí.

–         Thiết lập thông số nội tại doanh nghiệp:

+        Sản lượng

+        Giá bán

+        Chi phí cố định (khấu hao, thuê mặt bằng, chi phí quản lý, chi phí bán hàng, duy tu bảo dưỡng, thiết bị phụ tùng, lãi vay đầu tư, các loại thuế/phí cố định).

+        Chi phí biến đổi (nguyên vật liệu, nhiên liệu động lực, nhân công trực tiếp, lãi vay vốn lưu động).

+        Tài sản

+        Nguồn nhân lực

+        Cơ cấu tổ chức

+        Hệ thống quản lý: các quy chế, quy trình, quy định các cấp trong công ty

+        Các dự án đầu tư: đã, đang và chuẩn bị đầu tư

+        Nhận diện các lãng phí hiện có

Số buổi: 0,5

  1. Thiết lập các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh định tính

Mục tiêu: Hướng dẫn phương pháp thiết lập các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh

–         Chỉ tiêu định tính:

+        Sự hài lòng khách hàng

+        Học hỏi, cải tiến

+        Quản trị nội bộ

–         Chỉ tiêu định lượng:

+        Doanh thu

+        Lợi nhuận

+        Các tỷ suất lợi nhuận

+        Các tỷ suất đánh giá hiệu quả sử dụng tài sản

+        Chỉ tiêu cắt giảm các chi phí ẩn (Hướng dẫn thực hiện với Excel)

Số buổi: 1

  1. Xây dựng các giải pháp thực hiện kế hoạch kinh doanhMục tiêu: Cung cấp các nguyên tắc và các khía cạnh cần đề cập trong thiết kế các giải pháp nhằm thực hiện thành công các chỉ tiêu kế hoạch đề ra.

–         Mục tiêu đề xuất các giải pháp

–         Nguyên tắc xây dựng giải pháp: Nguyên tắc 5M + 5W

–         Giải pháp đầu tư: dự án, mục tiêu, chi phí, nguồn vốn; đóng góp doanh thu, lợi nhuận.

–         Giải pháp quản trị nội bộ: kiện toàn tổ chức; điều phối nguồn lực; phát triển nhân lực.

–         Giải pháp hệ thống quản lý: Thiết lập mới, cải tiến các quy chế, quy trình.

–         Giải pháp về khách hàng: marketing, hệ thông phân phối, chăm sóc khách hàng.

–         Giải pháp thiết lập mạng lưới kinh doanh: đầu tư; cung ứng; bán hàng.

–         Các giải pháp chung khác.

Số buổi: 0,5

  1. Phân tích rủi ro và kịch bản đối phó rủi roMục tiêu: Dự báo, phân tích sự thay đổi các giả định nhằm đề xuất các giải pháp ngăn ngừa, kịch bản đối phó với các rủi ro.

–         Phân tích định tính rủi ro: dự báo; giải pháp ngăn ngừa và giảm thiệt hại; các kịch bản thách thức thành cơ hội.

–         Phân tích định lượng rủi ro: Phân tích độ nhạy, Phân tích kịch bản (tình huống) và Phân tích mô phỏng.

Số buổi: 1

  1. Trình bày kế hoạch kinh doanhMục tiêu: Cung cấp cho người học kỹ năng cần thiết để viết và trình bày báo cáo kế hoạch kinh doanh hiệu quả

–         Viết báo cáo: Cấu trúc của báo cáo; kỹ năng viết báo cáo phân tích, thiết lập bảng biểu, điểm nhấn.

–         Thuyết trình: Thiết kế slides; cách thức trình bày, bảo vệ, tiếp thu các ý kiến phản biện.

–         Hoàn chỉnh báo cáo kế hoạch sau bảo vệ.

Số buổi: 0,5

Tổng số buổi: 4

Lợi ích của học viên khi tham gia khóa học

Tham gia những khóa học do Viện tổ chức, các học viên sẽ được:

Cung cấp miễn phí các bài giảng, tài liệu học tập. Cuối khoá mỗi học viên sẽ nhận được một dĩa CD-ROM chứa đựng toàn bộ các bài giảng, tài liệu liên quan, một số các phần mềm ứng dụng có liên quan tới khóa học.

Với tài liệu được phát trước, trong từng buổi giảng, các học viên có quyền thảo luận, tranh cãi, và thực hành những tình huống thực tế với các giảng viên và bạn học. Những ý tưởng của học viên luôn được trân trọng, giải quyết thỏa đáng, hoặc được các giảng viên ghi nhận để tiếp tục nghiên cứu.

Các nhóm học viên có nhu cầu giúp đỡ thêm hay muốn thảo luận mở rộng và nâng cao kiến thức có thể liên hệ với các giảng viên qua e-mail hoặc hẹn giờ gặp tại văn phòng Viện.

Mỗi khóa học sẽ được lập một kỷ yếu, tối thiểu gồm các thông tin về: Hình ảnh, cơ quan, ngành nghề, địa chỉ, điện thoại, e-mail, v.v… của giảng viên và học viên, để các học viên có thể trao đổi kinh nghiệm nghề nghiệp thường xuyên với nhau và trao đổi với các giảng viên trong và sau khi kết thúc khóa học.

Sau mỗi khóa học, học viên được đề nghị và có quyền đánh giá, góp ý về: Nội dung khóa học, phương pháp tổ chức, cơ sở học tập, tài liệu giáo trình, và các vấn đề khác. Góp ý của học viên là cơ sở để Viện có điều kiện cải tiến nâng cao chất lượng, ngày mỗi hoàn thiện, đáp ứng tốt hơn cho người học, khẳng định uy tín của cơ sở đào tạo.

Học viên sau tốt nghiệp vẫn có thể liên hệ với Viện để trao đổi kinh nghiệm nghề nghiệp, có thể tham dự lại một số chuyên đề đã học đối với các khóa học đã đăng ký tham gia để cập nhập thông tin, trau dồi kiến thức.

Khóa học dành cho đối tượng: Các nhà quản trị cấp cao công tác tại các đơn vị sản xuất kinh doanh và giáo dục.

Download Tài Liệu Khóa học dl