Phương pháp hiệu quả để thiết lập mục tiêu và vận hành hệ thống BSC – KPIs

Đăng ký

PHƯƠNG PHÁP HIỆU QUẢ ĐỂ THIẾT LẬP MỤC TIÊU 

VÀ VẬN HÀNH HỆ THÔNG BSC – KPIs

Bất cứ một doanh nghiệp nào muốn thành công và phát triển đều phải xác định được tầm nhìn, sứ mệnh của tổ chức, đề ra những mục tiêu và xác định những nhân tố ảnh hưởng đến việc đạt được các mục tiêu đó. Làm thế nào để đưa ra mục tiêu công việc hiệu quả và xây dựng các chỉ tiêu đánh giá đo lường một cách thực tế? Làm sao để chiến lược của công ty, các phòng ban, từng cá nhân được triển khai thanh kế hoạch hành động thiết thực? Cánh thức nào để xây dựng và điều chỉnh hệ thống KPIs hoàn thiện, lên kế hoạch phát triển và tối ưu hóa hiệu suất làm việc của từng cá nhân?,… luôn là những vấn đề đặt ra cho mỗi doanh nghiệp.

KPI chính là thước đo đo lường việc thực hiện các mục tiêu. Với triết lý “Cái gì đo lường được thì mới thực hiện được”, chỉ số đo lường hiệu suất cốt yếu(Key Performance Indicator – KPI) là chỉ số dùng trong quản trị để đo lường, báo cáo và cải thiện hiệu suất thực hiện công việc. Việc thực hiện đo lường hiệu suất sẽ giúp doanh nghiệp có thể đo lường, đánh giá, giám sát được kết quả hoạt động của các khía cạnh cốt yếu trong doanh nghiệp, từ đó cho phép nâng cao hiệu quả sản xuất. Mặt khác, hệ thống này là một công cụ giao tiếp hiệu quả trong doanh nghiệp, một tác nhân quan trọng trong cải tiến năng suất, đồng thời giúp quản lý chiến lược một cách hữu hiệu. Thẻ điểm cân bằng (Balanced Scorecard – BSC) là một hệ thống hoạch định chiến lược và quản lý hiệu quả được tích hợp “3 trong 1”: một hệ thống đo lường hiệu suất, một công cụ truyền thông về tầm nhìn, sứ mệnh, chiến lược hiệu quả và là một phương pháp quản trị chiến lược hữu hiệu trong doanh nghiệp.

Với mục đích trang bị cho cán bộ nhân viên kiến thức về phương pháp hiệu quả để thiết lập mục tiêu và vận hành hệ thống BSC – KPIs, Trung tâm Đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ, Trường Đại học Mở Tp. HCM tổ chức khóa học với một số thông tin chi tiết như sau

  • Nội dung:
  • KPI là gì, vai trò của KPI trong quản trị mục tiêu? Phân biệt KRI (Chỉ số kết quả cốt yếu), KI (Chỉ số hiệu suất), KPI (Chỉ số hiệu suất cốt yếu) trong hệ thống đo lường hiệu quả hoạt động của tổ chức?
  • Xây dựng, phát triển và áp dụng KPI: Các bước thực hiện, Bộ công cụ cơ bản, Mẫu báo cáo, Danh sách các chỉ số đo lường hiệu suất thích hợp đối với từng đơn vị, từng phòng ban và nhân viên.
  • BSC là gì, vai trò, ý nghĩa của BSC và nhu cầu sử dụng BSC trong đo lường chiến lược kinh doanh của tổ chức qua các khía cạnh: Tài chính, Khách hàng, Quy trình nội bộ, Học hỏi và Phát triển.
  • Xác định sứ mệnh, các giá trị, tầm nhìn và chiến lược của tổ chức. Trên cơ sở đó, kết nối các khía cạnh đo lường trong BSC với quá trình thực hiện chiến lược của tổ chức
  • Xây dựng các thước đo hiệu suất và mục tiêu trong triển khai thực hiện BSC. Sử dụng BSC để phân bổ nguồn lực có chiến lược

Với mục đích trang bị cho cán bộ nhân viên kiến thức về phương pháp hiệu quả để thiết lập mục tiêu và vận hành hệ thống BSC – KPIs

Download Tài Liệu Khóa học dl