QUẢN TRỊ HÀNH CHÍNH VĂN PHÒNG SOẠN THẢO VĂN BẢN VÀ LƯU TRỮ HỒ SƠ

 • Căn cứ Nghị định 09/2010/NĐ-CP  của Chính phủ  quy định về công tác văn phòng, văn thư, lưu trữ hồ sơ.
 • Thực hiện Thông tư số: 21/2005/TT-BNV của Bộ Nội vụ hướng dẫn về tổ chức công tác văn thư lưu trữ tại các cơ quan đơn vị.
 • Căn cứ Luật Lưu trữ số 01/2011/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 11 tháng 11 năm 2011; Nghị định số 01/2013/NĐ-CP ngày 03 thng 01 năm 2013 của Chính phủ quy định về chi tiết thi hành một số điều của Luật lưu trữ.
 • Căn cứ Thông tư 01/2011/TT-BNV hướng dẫn thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính do Bộ nội vụ ban hành, có hiệu lực ngày 05/03/2011, hướng dẫn cụ thể về thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính và bản sao văn bản; được áp dụng đối với các cơ quan Nhà nước, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội – nghề nghiệp, tổ chức kinh tế và đơn vị; Thông tư số 07/2012/TT-BNV ngày 22/11/2012 của Bộ Nội vụ hướng dẫn quản lý văn bản, lập hồ sơ và nộp lưu hồ sơ, tài liệu vào Lưu trữ cơ quan.

Công tác hành chính văn phòng đó là một công việc vừa dễ lại vừa rất khó. Nói là dễ bởi vì ở nhiều đơn vị hiện nay có một vài người chưa có điều kiện được bố trí công việc phù hợp chuyên môn đào tạo, vài người do “Anh Tư, Chú Tám” gửi gắm chưa sắp xếp được nên tạm đưa về Phòng Hành chính Quản trị,… và số này dường như cũng “hoàn thành” công việc được giao. Nói đây là việc khó bởi vì những người làm công tác hành chính văn phòng có thực sự là bộ mặt của đơn vị trong giao tiếp với khách hàng đến liên hệ công tác hay không, có phải là bộ phận quán xuyến hậu cần cho hoạt động của đơn vị hay không ? Công tác soạn thảo các văn bản hành chính và lưu trữ hồ sơ có thực hiện đúng thể thức và quy định của Nhà nước hay không ? có đáp ứng yêu cầu của đơn vị trong hoạt động sản xuất kinh doanh đầy cạnh tranh hiện nay không ? đó thực sự vẫn là câu hỏi còn bỏ ngỏ. Hơn nữa việc soạn thảo văn bản đúng quy định của pháp luật và hài lòng “sếp” quả thực không dễ dàng.

Nhằm góp phần cập nhật, bồi dưỡng kiến thức pháp lý, nghiệp vụ quản trị văn phòng, kỹ năng giao tiếp nơi cơ quan, công sở và kỹ thuật về soạn thảo và lưu trữ văn thư cho đội ngũ cán bộ – nhân viên của các cơ quan, đơn vị, Trung tâm Đào tạo Bồi dưỡng Nghiệp vụ, Trường Đại học Mở Tp. Hồ Chí Minh tổ chức khóa học “Quản trị hành chính văn phòng  và Kỹ năng soạn thảo văn bản, lưu trữ hồ sơ” với các thông tin chi tiết như trong chương trình khóa học dưới đây.

 • Giảng viên: Các Trường Đại học, Viện Nghiên cứu tại Tp. Hồ Chí Minh
 • Lịch học: Khai giảng ngày 24/07/2019; Tuần học 3 buổi vào tối 2-4-6 (từ 18h-21h) /6 buổi
 • Đối tượng học viên gồm: Cán bộ hành chính văn phòng, văn thư, thư ký giám đốc, cán bộ tổ chức nhân sự, chuyên viên phòng tổ chức hành chính cơ quan, đơn vị, UBND xã, phường, thị trấn và các đối tượng quan tâm khác.
 • Ghi danh và học tại:
  • Viện Nghiên cứu Khoa học lãnh đạo và Quản trị doanh nghiệp; 46 Nguyễn Văn Thủ, Quận 1, Tp.HCM, ĐT: 38.38.65.20; 667.84.867 – 667.84.967; Tel/Fax: 38.38.65.21; E-mail: leadman@edu.vn, www.leadman.edu.vn.
 • Chi phí: 1.800.000 đồng/ học viên, bao gồm cả: tài liệu;
 • Các thông tin khác, xin vui lòng liên hệ các số điện thoại, fax, email, Website nêu trên.

Ban giảng viên

ThS Dương Diễm Châu, Phó trưởng phòng Nhân sự, Giảng viên Khoa QTKD, Trường Đại học Mở Tp. HCM, Nguyên Phó trưởng phòng – Sở Nội vụ Tp. HCM, Giám đốc Nhân sự Tổng Công ty Du lịch ; Giảng viên Học viện Hành chính Quốc gia

LS ThS Lê Minh Nhựt, Giảng viên

Chương trình khóa học

  Nội dung chi tiết Số tiết
  NHỮNG QUY ĐỊNH MỚI VỀ CÔNG TÁC VĂN THƯ – LƯU TRỮ

1. Nghị định 09/2010/NĐ-CP sử đổi bổ sung một số điều của nghị định 110/2004/NĐ-CP

–       Những khác biệt về phân loại văn bản trong quy trình soạn và ban hành văn bản

–       Quy định mới về Hệ thống văn bản hành chính thông thường

–       Những văn bản mới trong Hệ thống văn bản hành chính thông thường

2. Thông tư số 01/2011/TT-BNV, ngày 19/01/2011 (thay thế thông tư 55/2005/TTLT-BNV-VPCP)

–       Những quy định mới về công tác soạn và ban hành văn bản

–       Quy định mới về thể thức văn bản

–       Quy định về các thành phần của văn bản

–       Kỹ thuật soạn và trình bày các thành phần thành phần của văn bản

–       Những vấn đề có liên quan

3. Một số văn bản có liên quan

–       Về công tác văn thư

–       Nghị định số 31/2009/NĐ-CP ngày 01 tháng 4 năm 2009 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 58/2001/NĐ-CP ngày 24 tháng 8 năm 2001 về quản lý và sử dụng con dấu

–       Văn bản số 139/VTLTNN-TTTH ngày 14 tháng 3 năm 2009 của Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước về việc hướng dẫn quản lý văn bản đi, văn bản đến và lập hồ sơ trong môi trường mạng

–       Nghị định 79/2007/NĐ-CP ngày 18/05/2007 của Chính phủ về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính Về công tác lưu trữ

–       Quy định số 163/QĐ-VTLTNN ngày 04 tháng 8 năm 2010 của Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước về thời hạn bảo quản hồ sơ, tài liệu hình thành phổ biến trong hoạt động của các cơ quan, tổ chức.

–       Hướng dẫn số 169/HD-VTLTNN ngày 10 tháng 3 năm 2010 của Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước về việc Hướng dẫn xây dựng cơ sở dữ liệu lưu trữ

4
 

CÔNG TÁC QUẢN TRỊ HÀNH CHÍNH VĂN PHÒNG

–       Khái niệm hành chính, Quản lý hành chính

–       Quản lý hành chính nhà nước, Quản lý hành chính doanh nghiệp

–       Hệ thống các cơ quan quản lý hành chính nhà nước

–       Khái niệm, chức năng và nhiệm vụ của văn phòng

–       Vị trí của văn phòng và vấn đề xây dựng văn phòng hiện đại

–       Ý nghĩa của việc tổ chức khoa học công tác văn phòng

–       Quản lý và sử dụng thông tin, thời gian, tài sản, nhân sự

–       Xây dựng chương trình và tổ chức thực hiện chương trình

–       Tổ chức các cuộc họp, hội nghị, hội thảo, Tổ chức giao tiếp, đối nội, đối ngoại

–       Soạn thảo các loại văn bản hành chính, Quản lý văn bản, hồ sơ

4
02  QUẢN LÝ VĂN BẢN, HỒ SƠ 

–       Tổ chức giải quyết và quản lý văn bản đến. Khái niệm Văn bản đến, Các nguyên tắc quản lý và giải quyết văn bản đến

–       Quy trình xử lý và giải quyết văn bản đến

–       Tổ chức giải quyết và quản lý văn bản đi. Khái niệm Văn bản đi , Các nguyên tắc quản lý và chuyển giao văn bản đi

–       Quy trình xử lý và giải quyết văn bản đi

–       Tổ chức giải quyết và quản lý văn bản nội bộ. Khái niệm Văn bản nội bộ, Các nguyên tắc quản lý và chuyển giao văn bản

–       Tổ chức giải quyết và quản lý văn bản Mật. Những nguyên tắc chung, Xác định đúng mức độ mật, Thực hiện các quy định về TL mật,  Những phạm vi nội dung bí mật nhà nước

–       Tổ chức quản lý và sử dụng con dấu. Sử dụng theo chức năng luật định, Nguyên tắc đóng dấu , chế độ quản lý con dấu

8

CÔNG TÁC XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH VÀ TỔ CHỨC SỰ KIỆN

–       Phân biệt chương trình – kế hoạch – lịch làm việc

–       Chương trình, Kế hoạch , Lịch làm việc

–       Nguyên tắc, nội dung và quy trình thực hiện

–       Nguyên tắc xây dựng

–       Xác định nội dung (5W + 1H), Quy trình thực hiện

–       Thực hành xây dựng Lịch làm việc

–       (Làm việc theo đội, nhóm, phân vai)

–       Khái niệm về các cuộc họp, hội nghị, hội thảo, lễ hội

–       Giai đoạn chuẩn bị, Chuẩn bị cuộc họp,  hội nghị, hội thảo,  lễ hội

–       Giai đoạn tiến hành, Tiến hành cuộc họp, hội nghị, hội thảo,  lễ hội

–       Giai đoạn kết thúc, Kết thúc cuộc họp, hội nghị, hội thảo, lễ hội

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

Tổng cộng 20