đấu thầu

Đăng ký

Khóa học đấu thầu

Khóa học đấu thầu cung cấp kỹ năng lập kế hoạch đấu thầu và sơ tuyển nhà thầu.Trình tự tổ chức đấu thầu cho các gói thầu. Yêu cầu và kỹ năng lập hồ sơ mời thầu, thương thảo hoàn thiện hợp đồng.