lập kế hoạch

Đăng ký

Khóa học Khung phân tích và Lập kế hoạch kinh doanh

Khóa học nhằm cung cấp cho các nhà lãnh đạo doanh nghiệp kiến thức và kỹ năng lập và trình bày kế hoạch kinh doanh. Qua đó có thể thiết kế và/hoặc điều chỉnh công tác xây dựng và trình bày kế hoạch của doanh nghiệp mình.