phân tích quản trị tài chính

Đăng ký

Khóa học Phân tích quản trị tài chính

Khóa học giúp chuẩn đoán một cách đúng đắn những căn bệnh của doanh nghiệp, dự báo được tác động của các quyết định của nhà quản trị doanh nghiệp đến tình hình hoạt động công ty.