quản trị hành chính văn phòng

Đăng ký

Khóa học quản trị hành chính văn phòng

Khóa học quản lý hành chính văn phòng bồi dưỡng kiến thức pháp lý, nghiệp vụ quản trị văn phòng, kỹ năng giao tiếp nơi cơ quan, công sở và kỹ thuật về soạn thảo và lưu trữ văn thư cho đội ngũ cán bộ – nhân viên trong các công ty.