thẩm định dự án đầu tư

Đăng ký

Lập và Thẩm định dự án đầu tư

Nội dung của công tác lập dự án, điều tra khảo sát thu thập thông tin, kỹ năng lập dự án, lập báo cáo kinh tế kỹ thuật, nội dung của dự án đầu tư. Chức năng, nhiệm vụ của chủ nhiệm lập dự án. Kỹ năng bảo vệ dự án.