Thông tin chuyển khoản

Đăng ký

 Thông tin về tài khoản của Viện:

VIỆN NGHIÊN CỨU KHOA HỌC LÃNH ĐẠO VÀ QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP
SỐ TK: 00 596 392 0001
Tại Ngân hàng Đông Á – Chi nhánh Đinh Tiên Hoàng