[Video] Công bố quy hoạch phát triển cụm công nghiệp và nâng cao sức cạnh tranh của doanh nghiệp

Đăng ký

 Ngày 21-3, Sở Công thương chủ trì hội nghị công bố quy hoạch phát triển các cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh đến năm 2020, tầm nhìn 2030 và công bố đề án nâng cao sức cạnh tranh của doanh nghiệp và vai trò của các hội trên địa bàn tỉnh giai đoạn đến năm 2020, định hướng đến năm 2030.
Download Tài Liệu Khóa học dl