Your SEO optimized title

Xây dựng mô hình quản lý chung cư hiệu quả

Hoạt động quản lý phức tạp như quản lý chung cư sẽ không thành công nếu tổ chức bộ máy quản lý không hiệu quả và công kềnh. Với mỗi loại chung cư có quy mô khác nhau, tổ chức bộ máy quản lý cũng có những đặc trưng và nhiều nét riêng biệt. Tuy nhiên, tổ chức bộ máy quản lý vẫn phải đảm bảo các chức năng của chung cư được hoàn thành tốt, chung cư được khai thác và sử dụng hiệu quả, do vậy trong quản lý phải đáp ứng được những yêu cầu chủ yếu sau:

Một là, phải đảm bảo hoàn thành những nhiệm vụ của tổ chức quản lý, phải thực hiện đầy đủ, toàn diện các chức năng quản lý chung cư. Đây là cơ sở pháp lý, là căn cứ chủ yếu để từng tổ chức quản lý chung cư tổ chức bộ máy quản lý của mình.

Hai là, phải đảm bảo thực hiện nghiêm túc chế độ một thủ trưởng, chế độ trách nhiệm cá nhân trên cơ sở đảm bảo và phát huy quyền làm chủ của tập thể nhân viên trong tổ chức, công ty.

Ba là, phải phù hợp với quy mô, công năng, với đặc điểm kinh tế kỹ thuật của chung cư. Đối với những chung cư có quy mô lớn, hiện đại và cao cấp hơn, việc bộ máy quản lý được phân chia, tổ chức các bộ phận chức năng chuyên môn hóa sâu hơn, do đó cần thiết và có thể tổ chức nhiều phòng chức năng hơn các chung cư có quy mô nhỏ hơn.

Bốn là, phải đảm bảo yêu cầu vừa tinh giản, vừa vững mạnh trong bộ máy quản lý. Bộ máy quản lý được coi là tinh giản khi số bộ phận chức năng ít nhất và hoàn thành đầy đủ các chức năng quản lý. Nó được coi là vững mạnh khi những quyết định của nó được chuẩn bị một cách chu đáo, có cơ sở khoa học, sát với thực tiễn; khi những quyết định ấy được mọi bộ phận, mọi người chấp hành với tinh thần kỷ luật nghiêm khắc và ý thức tự giác đầy đủ.

Tổ chức bộ máy quản lý đáp ứng được những yêu cầu trên, nhà quản lý đứng đầu và chỉ đạo một bộ máy làm việc hiệu lực, vừa đáp ứng được yêu cầu về quản lý hiệu quả vừa phát triển và gia tăng giá trị cho chung cư.

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *