gtag('config', 'UA-120360583-1'); Your SEO optimized title

Monthly Archives: Tháng Năm 2023

Khai giảng khóa học Đấu thầu Cơ bản tại Bình Thuận

Công tác đào tạo bồi dưỡng cho đội ngũ làm công tác đấu thầu luôn là nhiệm vụ quan trọng, là công việc thường xuyên của các cơ quan, đơn vị. Trong những năm qua Viện Nghiên cứu Khoa học Lãnh đạo và Quản trị Doanh nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh (là đơn vị […]