gtag('config', 'UA-120360583-1'); Your SEO optimized title

Category Archives: KHÓA HỌC

KHÓA HỌC

Chương trình Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh

thạc sĩ quản trị kinh doanh

Chương trình Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh Căn cứ Hợp đồng giữa Viện Nghiên cứu Khoa học Lãnh đạo và Quản trị Doanh nghiệp với Trường Đại học Tài chính Marketing về việc hợp tác tuyển sinh đào tạo trình độ Thạc sỹ ngành Quản trị kinh doanh; Căn cứ thông báo của Trường […]

Khóa học chỉ huy trưởng công trình

KHÓA HỌC CHỈ HUY TRƯỞNG CÔNG TRÌNH THÔNG BÁO KHÓA HỌC BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC CHỈ HUY TRƯỞNG CÔNG TRÌNH Căn cứ Nghị định 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/09 về điều kiện năng lực của Chỉ huy trưởng công trường xây dựng. Căn cứ Quyết định số 586/QĐ – BXD của Bộ Xây dựng ngày 18/04/2007 về […]

chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng công trình

KHÓA HỌC GIÁM SÁT THI CÔNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH THÔNG BÁO KHÓA HỌC BỔI DƯỠNG NGHIỆP VỤ GIÁM SÁT THI CÔNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH Căn cứ Nghị định số 15/2013/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý chất lượng công trình xây dựng; Nghị định 12/2009/NĐ-CP ngày 12/2/2009 về quản lý dự án đầu […]

Ôn thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng

QĐ Bộ xây dựng

THÔNG BÁO ÔN THI SÁT HẠCH CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG Thực hiện Luật Xây dựng số 50/2014/QH13; Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng; Thông tư số 17/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 hướng dẫn về năng lực của tổ chức, cá nhân […]

Thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản

THÔNG BÁO ÔN THI SÁT HẠCH CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ MÔI GIỚI BẤT ĐỘNG SẢN THÔNG BÁO ÔN TẬP Thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản Căn cứ Luật Kinh doanh bất động sản số 66/2014/QH13; Nghị định số 76/2015/NĐ-CP ngày 10/09/2015 của Chính phủ quy định chi […]